Okładka

Książka MuPAD dla niecierpliwych zawiera wiele interesujących przykładów grafiki matematycznej. Rozdział o programowaniu jest szczególnie dobrym miejscem na pokazanie w jaki sposób możemy budować skomplikowane obiekty matematyczne używając do tego celu tak prostych elementów jak okręgi, odcinki, czy kule. W ten sposób powstała kolejna wersja znanego powszechnie trójkąta Sierpińskiego. Jest to oczywiście fraktal, a dokładniej jego n-te przybliżenie (w naszym przypadku n=6). Dla celów tej książki, otrzymany obiekt określam jako  Fraktal Kołowy Sierpińskiego. Powyżej pokazuję nasz fraktal obrócony o 90 stopni, a poniżej podaję jego kod.


fraktal := proc(kroki)
local Lista, k;
begin
  Lista := []:
  k :=PI/3:

  kolo := proc(x,y,r, kroki)
  begin
   A := plot::Circle2d(r,[x,y],
     Filled=TRUE,
     FillColor=
      [1-kroki/10, kroki/10, kroki/10],
     FillPattern=Solid,
     LineWidth=0.01
   );
   Lista := Lista.[A]
  end_proc:

  iteracja := proc(x,y,r,kroki)
  local x1, x2, x3, y1, y2, y3;
  begin
   if kroki=0 then
     kolo(x,y,r,kroki)
   else
     kolo(x,y,r,kroki):
     x1 := x+2*r:
     y1 := y:
     x2 := x-2*r*cos(k):
     y2 := y+2*r*sin(k):
     x3 := x-2*r*cos(k):
     y3 := y-2*r*sin(k):
     r := r/2:
     kroki := kroki-1:
    // kolejne kroki rekurencyjne
     iteracja(x1,y1,r, kroki):
     iteracja(x2,y2,r, kroki):
     iteracja(x3,y3,r, kroki):
   end_if
  end_proc:
  iteracja(0,0,1,kroki):
  return(op(Lista))
end_proc:

plot(
  fraktal(6),
  Axes=None
  Scaling=Constrained
)
Trójkąt Sierpińskiego
Advertisement